Tsena go akhaonte ya gago ya Dipukuntšu tša Oxford

Ga o na akhaonthe ya Dipukuntšu tša Oxford? Ngwadiša mo

Thušo ya akhaonthe